Hockeygymnasium
Huvudsponsor Svenska Spel
Svenska Spel

Elitcertifiering

Nedan följer information om vad som gäller för ansökan om elitcertifiering och NIU-tillstånd för elitishockeygymnasier. Informationen innehåller vissa bakgrundsförklaringar, kortfattad nulägesbeskrivning och beslut som berör den närmaste framtiden.

Nya ansökningar om att få starta antagning av elever till NIU-utbildning (Nationellt Godkänd Idrottsutbildning) höstterminen 2025 skall från offentliga huvudmän (kommunala gymnasieskolor) vara Skolverket tillhanda senast den 31/1 2024. För friskolor gäller att ansökan skall vara Skolinspektionen tillhanda senast den 31/1. Ansökningar inkomna efter nämnda datum kan beviljas tillstånd först till höstterminen 2026.

Om någon förening anser sig till fullo uppfylla SIF:s certifieringskrav och vill ansöka om NIU tillstånd hos Skolverket/Skolinspektionen skall ansökan om tillstyrkan av SIF ske till SIF senast den 15/10 2024.

Ovan angivna datum gäller även för de som skall ansöka om förlängning av tidigare beviljade tillstånd.

För att kunna ansöka om tillstånd hos Skolinspektionen/Skolverket måste skolan vara certifierad av ett Specialidrottsförbund, i vårt fall Svenska Ishockeyförbundet. Ett tillstånd för att bedriva NIU-utbildning gäller i 6 år (4 antagningar).

Bakgrund

Regeringen har beslutat och Skolverket har tydligt påtalat att NIU utbildningen är en möjlighet som skall erbjudas till ett urval/fåtal talanger som bedöms ha förutsättningar att som lägst nå nationell elit som seniorer och utbildningen skall ha en tydlig elitidrottskaraktär. NIU är inte till för breddverksamhet. Övrig specialidrottsutbildning hänvisas till att bedrivas som lokalt alternativ (LIU, LIP) inom ramen för individuella valet och eventuellt utökad studiekurs.

Efter överläggningar mellan Skolverket och RF beslutade Skolverket att respektive SF inom vissa ramar får certifiera det antal orter som anses lämpligt och hur många elever som får tas in per ort.

Detta ramverk utgörs av respektive SF:s certifieringsbestämmelser som dels är gemensamma för alla SF i syfte att kvalitetssäkra verksamheten och säkerställa elitprägeln och dels idrottsspecifika för att tillgodose enskilda idrotters särart, behov och tradition.

Nuläge

Utifrån ovan nämnda förutsättningar och definitionen på elitishockey i Sverige har SIF fastställt certifieringsbestämmelser som bl.a. innehåller de grundläggande kraven för att kunna ansöka om elitcertifiering. Möjligheten att ansöka skall dock inte ses som en garanti för att ansökan beviljas.

Ett absolut krav för att kunna bedriva ett elitishockeygymnasium är att det finns en relevant tävlingsverksamhet som täcker alla 3 åren, d.v.s. för både B- och A-juniorer.

På herrsidan ska föreningens representationslag/A-lag spela i SHL eller HA. På juniorsidan med serietillhörighet U20 Region och U18 i U18 regional dvs matchspel på högsta nivå. 

Med erietillhörighet avses att föreningen skall anses etablerad på nämnd nivå.

Det bedöms också ha ett ”plusvärde” att utbildningen genomförs i en elitishockeymiljö så eleverna får förståelse för vad en elitsatsning innebär och att de i vardagen kan se matcher och träningar på elitnivå.

För att överhuvudtaget kunna ansöka är kraven att skolan/föreningen har ett etablerat samarbete med Svenska Ishockeyförbundet och att den samverkande föreningen har sitt A-lag i SHL, HA och på damsidan SDHL. 

För flick-elitishockeygymnasier skall representationslaget/A-laget spela i SDHL. På Juniorsidan skall föreningen ett samverkanslag, utvecklingslag i NDHL eller ett juniorlag.

Vid införandet av NIU-systemet 2011 beviljades dispens från kravet på A-lagets divisionstillhörighet för några föreningar som varit med i den auktoriserade NIU ishockeygymnasieverksamheten sedan starten. I dagsläget beviljas inga nya dispenser från ovan angivna grundkrav.

Föreningen skall också ha en god organisation och stabil ekonomi så det finns grundförutsättningar att klara av att långsiktigt driva en elitinriktad ishockeygymnasieverksamhet. Det räcker alltså inte att själva skolverksamheten är bra utan även föreningsverksamheten skall ha en tydlig elitprägel.

Som certifieringsbestämmelserna är skrivna idag finns det tydliga kriterier som är lätta att följa och som ger en naturlig begränsning av antalet NIU i linje med Skolverkets direktiv. Mot bakgrund av det som ovan anförts och i syfte att kvalitetssäkra befintlig verksamhet och säkerställa dess elitprägel har SIF beslutat att vara mycket restriktiva med att bevilja nya elitcertifieringar.

I dagsläget är det inte aktuellt med nya elitcertifieringar utan istället ser SIF fram med tillförsikt i och med det nya skolämnet "Tävlingsidrott" som införs från höstterminen 2025. Dessutom avvaktar SIF nästa steg när det gäller Elitidrottsgymnasieutredningen från Utbildningsdepartementet.

Avslutning

Det är ingen självklar rättighet att alla orter med en gymnasieskola och ett ishockeylag skall få bedriva NIU utbildning. Enligt grunddirektiven från regeringen och skolverket är denna utbildningsform till för ett fåtal elever med speciellt god utvecklingspotential.

All ishockeygymnasieverksamhet i Sverige kan inte klassas som elitverksamhet. ”Bra verksamhet” räcker inte för att klassas som elit.

Det är SIF:s förhoppning att det kommer att erbjudas lokala alternativ till NIU utbildning på många orter runt om i Sverige. Hur verksamheten utformas måste anpassas lokalt, men här på hemsidan presenteras några olika möjligheter.

Senast uppdaterad: 24-04-18 av Stefan Ladhe

Informationsfolder Hockeygymnasium