Årsmöten

Senast två veckor före mötet offentliggörs förslag till föredragningslista för mötet, röstlängdsunderlag, verksamhetsberättelse, årsredovisning/årsbokslut, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med ekonomisk plan samt styrelsens förslag och inkomna motioner till årsmötet, med styrelsens yttrande.

Samtliga möteshandlingar kommer att offentliggöras på Regionförbundets hemsida.

Förslag till ärenden, utöver styrelseförslag, att behandlas vid årsmötet ska vara Styrelsen tillhanda senast sex veckor före mötet.

Senast uppdaterad: 22-11-21 av Zakarias Granlund